Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

ANUNCI DE CONVOCATÒRIA DE JUNTA VEÏNAL

DISSABTE 20 NOVEMBRE 2021

Per la present em plau convocar a tots els veïnes i veïns de Baiasca el proper dimarts, dia 23 de novembre de 2021, a les 18:30 hores, a la celebració de la sessió ordinària de la Junta de Veïns i Veïnes, que tindrà lloc a l’oficina de l’Entitat Municipal,

amb el següent ordre del dia:

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació, si s’escau, de l’Acta de la sessió anterior.

2. Relació de Decrets de Presidència.

3. Aprovació, si s’escau, del Compte General de l’exercici 2020.

4. Aprovació, si s’escau, del Projecte de condicionament del centre d’interpretació del gall fer i senyalització d’aparcament i usos per a visitants del PNAP.

5. Aprovació, si s’escau, licitació del contracte menor per a la millora dels accessos a serveis del poble de Baiasca per un import 18.347,22€ (PUOSC) a Sergi Farràs i Ramoneda, amb CIF 52.306.670-R.

6. Aprovació, si s’escau, licitació del contracte menor per a la rehabilitació de la coberta de l’antic molí fariner - serradora i mini central del poble Baiasca per un import 39.800,26€ IVA inclòs a Sergi Farràs i Ramoneda, amb CIF 52.306.670- R.

7. Aprovació, si s’escau, del calendari de sessions de l’any 2022 i la remuneració de dietes d’assistència per aquest concepte.

8. Informes de Presidència.

9. Precs i preguntes.

Atentament,

El President