Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Què és una EMD?

Què és una EMD ?

Una Entitat Municipal Descentralitzada és un tipus d'entitat d'àmbit territorial inferior al municipi (EATIM), és a dir un govern local per sota d'un municipi, una autonomia a l'interior d'un municipi.

La Constitució de 1978 reconeix el principi d'autonomia local i el de descentralització. La Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local (LRBRL) declara a l'article primer que totes les entitats locals gestionaran amb autonomia els seus interessos propis i a l'article 3.2 confirma que gaudeixen, també, de la condició d'entitats locals aquelles entitats d'àmbit territorial inferior al municipal instituïdes o reconegudes per les comunitats autònomes de conformitat amb l'article 45 d'aquesta llei.

Per què  som un govern local ?

Perquè ho diu clarament l'article segon del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.

On trobem la regulació de les EMD ?

A l'article 86.7 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya.  Als articles 79 a 83 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.

Com es constitueix una nova EMD ?

L'article 86.7 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya estableix que "Les concentracions de població que dins d'un municipi formin nuclis separats es poden constituir en entitats municipals descentralitzades. La llei els ha de garantir la descentralització i la capacitat suficients per a portar a terme les activitats i prestar els serveis de llur competència."

Es poden constituir en EMD les concentracions de població que dins d'un municipi constitueixin nuclis separats a iniciativa de la majoria dels veïns interessats o de l'ajuntament. Posteriorment, s'haurà de sotmetre a informació pública per un termini no inferior a 60 dies, per tal que els veïns hi puguin formular els suggeriments o les al·legacions que considerin adients.

La constitució d'EMD requereix l'aprovació definitiva del govern de la Generalitat i en tot cas s'hauran de complir tres requisits:

-La constitució no pot comportar una pèrdua de qualitat en la prestació dels serveis generals del municipi.

-Haurà de comptar amb recursos suficients per a complir les seves atribucions.

-Han de concórrer circumstàncies de naturalesa geogràfica, històrica, social, econòmica o administrativa que ho requereixen.

Quines són les competències mínimes?

L'article 82 fa la següent llista:
-Vigilància dels béns d'ús públic i dels comunals.
-La conservació i l'administració del seu patrimoni, inclòs el forestal, i la regulació de l'aprofitament dels seus béns comunals.
-L'enllumenat públic i la neteja viària.
-L'execució d'obres i la prestació de serveis de competència municipal d'interès exclusiu de l'entitat, quan no són a càrrec del municipi respectiu o la comarca.
-L'ordenació del trànsit de vehicles i de persones en el seu àmbit.
-La conservació i el manteniment dels parcs i els jardins i del patrimoni històric i artístic.
-Les activitats culturals i esportives.

Com són les eleccions a una EMD?

Els càrrecs de les EMD són escollits el mateix dia de les eleccions municipals. Els votants d'una EMD voten en dues urnes, una per escollir els regidors a l'ajuntament del municipi, i una altra urna on dipositaran una papereta en la que hauran marcat un nom d'un dels candidats a president/ de l'EMD.

El president/a de l'EMD serà escollit, per tant, per sufragi universal directe dels electors, mentre que els vocals seran nomenats pels partits polítics, en funció dels resultats de les urnes a eleccions a regidors de l'ajuntament del municipi dins l'àmbit de l'EMD.

Origen i evolució de les EMD

L'existència d'entitats locals d'àmbit territorial inferior al municipi, i  el seu reconeixement jurídic de nuclis de població separats amb una certa identitat pròpia, té els seus orígens a finals del segle XIX . Aquest reconeixement es fa especialment palès a partir de l'Estatut municipal de 1924, que regula l'existència de les anomenades "entitats locals menors". Aquesta figura es perllonga en la legislació franquista del règim local, fins a ser adaptada a l'ordenament constitucional per la LBRL, que les regula sota el nom genèric d'entitats d'àmbit territorial inferior al municipi, deixant un ampli marge a les Comunitats Autònomes per a l'establiment del seu règim jurídic.

A Catalunya, consta la creació d'entitats inframunicipals des de principis del segle XX. Hi ha alguns períodes significatius: finals de la dècada dels 50 i principis dels anys 70, en què es creen gairebé 2/3 parts de les entitats existents avui, en bona part, com a mesura correlativa a la seva supressió com a municipis independents. En aquest sentit, cal dir que 30 de les actuals entitats havien estat, durant el segle XX, municipis independents.

L'any 1992 s'acorda pel Govern de la Generalitat, en compliment d'allò establert per la disposició transitòria segona de la Llei 8/1987, municipal i de règim local de Catalunya, la continuïtat de la major part d'entitats existents, anomenades fins aleshores, "entitats locals menors" (a l'empara de la legislació de règim local anterior) com a "entitats municipals descentralitzades". A partir d'aleshores el nombre d'entitats municipals descentralitzades ha continuat a l'alça d'una manera moderada, passant de les 51 existents l'any 1992 a les 58 actuals.

Com s'agrupen les EMD catalanes?

L'Agrupació d'EMD de Catalunya va néixer el dia 4 de maig de 1993 sota la presidència de l'EMD de Valldoreix. Està inscrita en el registre d'organitzacions associatives dels ens locals de Catalunya el 17 de maig de 1996 amb el número C001/1996. Aquesta aplega els 58 governs locals de les EMD catalanes, representant a més de 23.500 habitants.

Què és una EMD ?

Una Entitat Municipal Descentralitzada és un tipus d'entitat d'àmbit territorial inferior al municipi (EATIM), és a dir un govern local per sota d'un municipi, una autonomia a l'interior d'un municipi.

La Constitució de 1978 reconeix el principi d'autonomia local i el de descentralització. La Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local (LRBRL) declara a l'article primer que totes les entitats locals gestionaran amb autonomia els seus interessos propis i a l'article 3.2 confirma que gaudeixen, també, de la condició d'entitats locals aquelles entitats d'àmbit territorial inferior al municipal instituïdes o reconegudes per les comunitats autònomes de conformitat amb l'article 45 d'aquesta llei.

Per què  som un govern local ?

Perquè ho diu clarament l'article segon del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.

On trobem la regulació de les EMD ?

A l'article 86.7 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya.  Als articles 79 a 83 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.

Com es constitueix una nova EMD ?

L'article 86.7 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya estableix que "Les concentracions de població que dins d'un municipi formin nuclis separats es poden constituir en entitats municipals descentralitzades. La llei els ha de garantir la descentralització i la capacitat suficients per a portar a terme les activitats i prestar els serveis de llur competència."

Es poden constituir en EMD les concentracions de població que dins d'un municipi constitueixin nuclis separats a iniciativa de la majoria dels veïns interessats o de l'ajuntament. Posteriorment, s'haurà de sotmetre a informació pública per un termini no inferior a 60 dies, per tal que els veïns hi puguin formular els suggeriments o les al·legacions que considerin adients.

La constitució d'EMD requereix l'aprovació definitiva del govern de la Generalitat i en tot cas s'hauran de complir tres requisits:

-La constitució no pot comportar una pèrdua de qualitat en la prestació dels serveis generals del municipi.

-Haurà de comptar amb recursos suficients per a complir les seves atribucions.

-Han de concórrer circumstàncies de naturalesa geogràfica, històrica, social, econòmica o administrativa que ho requereixen.

Quines són les competències mínimes?

L'article 82 fa la següent llista:
-Vigilància dels béns d'ús públic i dels comunals.
-La conservació i l'administració del seu patrimoni, inclòs el forestal, i la regulació de l'aprofitament dels seus béns comunals.
-L'enllumenat públic i la neteja viària.
-L'execució d'obres i la prestació de serveis de competència municipal d'interès exclusiu de l'entitat, quan no són a càrrec del municipi respectiu o la comarca.
-L'ordenació del trànsit de vehicles i de persones en el seu àmbit.
-La conservació i el manteniment dels parcs i els jardins i del patrimoni històric i artístic.
-Les activitats culturals i esportives.

Com són les eleccions a una EMD?

Els càrrecs de les EMD són escollits el mateix dia de les eleccions municipals. Els votants d'una EMD voten en dues urnes, una per escollir els regidors a l'ajuntament del municipi, i una altra urna on dipositaran una papereta en la que hauran marcat un nom d'un dels candidats a president/ de l'EMD.

El president/a de l'EMD serà escollit, per tant, per sufragi universal directe dels electors, mentre que els vocals seran nomenats pels partits polítics, en funció dels resultats de les urnes a eleccions a regidors de l'ajuntament del municipi dins l'àmbit de l'EMD.

Origen i evolució de les EMD

L'existència d'entitats locals d'àmbit territorial inferior al municipi, i  el seu reconeixement jurídic de nuclis de població separats amb una certa identitat pròpia, té els seus orígens a finals del segle XIX . Aquest reconeixement es fa especialment palès a partir de l'Estatut municipal de 1924, que regula l'existència de les anomenades "entitats locals menors". Aquesta figura es perllonga en la legislació franquista del règim local, fins a ser adaptada a l'ordenament constitucional per la LBRL, que les regula sota el nom genèric d'entitats d'àmbit territorial inferior al municipi, deixant un ampli marge a les Comunitats Autònomes per a l'establiment del seu règim jurídic.

A Catalunya, consta la creació d'entitats inframunicipals des de principis del segle XX. Hi ha alguns períodes significatius: finals de la dècada dels 50 i principis dels anys 70, en què es creen gairebé 2/3 parts de les entitats existents avui, en bona part, com a mesura correlativa a la seva supressió com a municipis independents. En aquest sentit, cal dir que 30 de les actuals entitats havien estat, durant el segle XX, municipis independents.

L'any 1992 s'acorda pel Govern de la Generalitat, en compliment d'allò establert per la disposició transitòria segona de la Llei 8/1987, municipal i de règim local de Catalunya, la continuïtat de la major part d'entitats existents, anomenades fins aleshores, "entitats locals menors" (a l'empara de la legislació de règim local anterior) com a "entitats municipals descentralitzades". A partir d'aleshores el nombre d'entitats municipals descentralitzades ha continuat a l'alça d'una manera moderada, passant de les 51 existents l'any 1992 a les 58 actuals.

Com s'agrupen les EMD catalanes?

L'Agrupació d'EMD de Catalunya va néixer el dia 4 de maig de 1993 sota la presidència de l'EMD de Valldoreix. Està inscrita en el registre d'organitzacions associatives dels ens locals de Catalunya el 17 de maig de 1996 amb el número C001/1996. Aquesta aplega els 58 governs locals de les EMD catalanes, representant a més de 23.500 habitants.